Kapcsolat

AXA Trend Kft.

1146 Budapest, Thököly út 44.

Telefon/Fax: +36/1/220-3671

Mobil: +36/70/341-8009

E-mail: axatrend@gmail.com

Megosztás

Társasházkezelés

1. A szolgáltatási tevékenység leírása

A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerinti önálló, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, amelynek keretében a társasházkezelő:

 1. a társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan;
 2. a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat;
 3. a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.

A társasházkezelés a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) a 68 Ingatlanügyletek ágazatban a 68.3 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás alágazaton belül a 68.32 Ingatlankezelés szakágazatba tartozik.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet az folytathatja, aki teljesíti az alábbiakban részletesen bemutatott anyagi jogi feltételeket.

2.1. A természetes személy társasházkezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői szolgáltatási tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának feltétele természetes személy esetében, hogy:

 1. rendelkezzen társasházkezelői szakmai képesítéssel;
 2. büntetlen előéletű legyen;
 3. a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 4. köztartozásmentes adózó legyen.

2.2. A gazdálkodó szervezet társasházkezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények

Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet olyan köztartozásmentes gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik a 2.1. pontban felsorolt feltételekkel.

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység tekintetében:

 1. a bejelentés fogadásával,
 2. a tevékenységet végzőkről való nyilvántartás vezetésével,
 3. a szolgáltatási tevékenység ellenőrzésével, valamint
 4. a szolgáltatási tevékenység felügyeletével

járó hatósági feladatokat ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - a körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) látja el a polgármesteri hivatal részeként működtetett okmányiroda útján. Az eljárásra az az okmányiroda illetékes, amelynek területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, gazdálkodó szervezet esetén székhelye, telephelye található.

3.2. A szolgáltatási tevékenység bejelentése

Aki üzletszerűen kíván társasház-kezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni.

3.2.1. A bejelentési kötelezettség célja

A 2009-ben bevezetett bejelentési kötelezettség célja, hogy a rendkívül sok adminisztratív teherrel járó engedélyezési eljárás helyett egyszerűbb, gyorsabb, a hatósági ellenőrzésen és a szolgáltató felelősségén alapuló megoldással legyen biztosítható egyes tevékenységek hatósági ellenőrzése, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevők védelme. Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység esetében a jogalkotó úgy döntött, hogy a közérdek érvényesítése, sérelmének megakadályozása megfelelően biztosítható azáltal, hogy a hatóság a tevékenységre és a szolgáltatóra vonatkozó megfelelő információk birtokában hatékonyan képes ellenőrizni a szolgáltatót, valamint az általa folytatni kívánt tevékenységet.

A bejelentés ugyan közvetlenül nem feltétele a tevékenység megkezdésének, azaz a bejelentés nélkül az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység önmagában nem lesz jogellenes, a bejelentési kötelezettség elmulasztása azonban önállóan szankcionálandó jogszabálysértésnek minősül.

Ehhez hasonlóan, a bejelentés megtétele nem mentesíti a szolgáltatót a tevékenység megkezdésére, illetve folytatására jogszabályban meghatározott anyagi jogi követelmények teljesítése alól. Vagyis, ha a szolgáltató szabályszerű bejelentés ellenére jogellenesen végzi a társasházkezelői tevékenységet, a jegyző a szolgáltatóval szemben felügyeleti jogkörében szankciókat alkalmazhat, végső soron akár törölheti is a szolgáltatót a szolgáltatók nyilvántartásából, és megtilthatja számára a szolgáltatási tevékenység folytatását.

3.2.2. A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentést írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani a jegyzőnél (okmányirodánál).

Az egyes önkormányzatok honlapján (okmányirodai feladatokhoz kapcsolódóan) rendszerint elérhető a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató információk mellett az adott okmányirodában rendszeresített formanyomtatvány. Kérem, keresse az érintett önkormányzat honlapján!

Az elektronikus ügyindítás jelenleg technikai okokból nem lehetséges.

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló,természetes személy által tett bejelentésben meg kell jelölni:

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltatást nyújtó szakképesítését tanúsító bizonyítványának (oklevelének) a számát, a kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját,
 5. a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét, amennyiben a munkáltató gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja alapján jogosult,
 6. a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését,
 7. a hatósággal való kapcsolattartás módját.

A szolgáltatást nyújtónak bejelentésében foglalt feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:

 1. a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata,
 2. a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a szolgáltatást nyújtó köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a szolgáltatást nyújtó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 3. az eljárási illeték megfizetésének igazolása,
 4. egyéni vállalkozó munkáltató esetén - ha a szolgáltatásnyújtásra személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult - egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolata,
 5. ha a munkáltató egyéb gazdálkodó szervezet - ha a szolgáltatásnyújtásra egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult - három hónapnál nem régebbi cégkivonat.

Gazdálkodó szervezet esetében az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentésben meg kell jelölni:

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltatást nyújtó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vétel számát,
 5. a szolgáltatást nyújtó tevékenységi körét,
 6. a képviseletre jogosult személy, egyéni vállalkozó nevét, lakóhelyét,
 7. a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja neve, a részére kiadott igazolás száma,
 8. a hatósággal való kapcsolattartás módját,
 9. a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését.

A szolgáltatást gazdálkodó szervezetnek bejelentésében foglalt feltételek meglététaz alábbi okiratokkal kell igazolnia:

 1. a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a bejelentő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 2. gazdálkodó szervezet esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatát,
 3. az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

A szolgáltatónak a bejelentéséhez - a bejelentés tartalmazó iratra felragasztva - kell mellékelnie az eljárásért fizetendő illeték megfizetését igazoló illetékbélyeget az eljárási illeték megfizetésének igazolásaként.

A bejelentés határozatlan időre szól, amely tényről a jegyző a bejelentés alapján kiállított igazolásban tájékoztatja a bejelentőt.

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges szakképesítés szabályozott szakmának minősül, ígyhatáron átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatási jogosultsággal összefüggésben a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó szabályok szerint fogadtatható el a tevékenységvégzéshez szükséges külföldön szerzett képzettség. Ehhez kapcsolódóan kiemelendő, hogy a társasházkezelői tevékenység az ún. előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakmák közé tartozik. Az előzetes bejelentést is a jegyzőnél kell megtenni a szolgáltatásnyújtónak.

Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenység esetén a szabályozott szakma gyakorlásához kapcsolódó előzetes bejelentés tartalmazza:

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 5. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 6. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni,
 7. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.
 8. a szolgáltatásnyújtás adott naptári évben tervezett időtartamát,
 9. a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet.

A szolgáltatásnyújtó előzetes bejelentéséhez mellékletként csatolni kell:

 1. az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
 2. olyan okirat hiteles másolatát és hiteles fordítását, amely tanúsítja, hogy valamely tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására,
 3. a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak hiteles másolatait és hiteles fordításait, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette,
 4. ha a letelepedés szerinti tagállamban az adott szakma nem szabályozott szakma, akkor annak az okiratnak a hiteles másolatát és hiteles fordítását, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelőző tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban.

Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében a fenti dokumentumok kapcsán nem hiteles fordítást is elfogad.

Ha a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során ténylegesen nem maga a bejelentő végzi az adott tevékenységet, akkor a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet, valamint az előzetes bejelentéshez mellékletként csatolandó dokumentumokban meghatározott adatok bejelentését a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell megtenni.

A szolgáltatásnyújtó előzetes bejelentése egy évre szól. Ha az első alkalommal tett bejelentés lejártát követően a szolgáltatásnyújtó ismételten határon átnyúló szolgáltatást kíván Magyarországon nyújtani, és a korábbi bejelentéshez mellékelt okiratok által tanúsított körülményekben nem történt lényeges változás, akkor a szolgáltatásnyújtó bejelentésének csak a következő adatokat kell tartalmaznia:

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 5. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 6. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni,
 7. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.

3.2.3. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatai a bejelentés alapján

A jegyző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 3.2.2. pontban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,

 1. ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;
 2. ha a bejelentés nem felel meg követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

Ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a jegyző igazolást küld, amely tartalmazza:

 1. az eljáró hatóság (jegyző) megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,
 2. a szolgáltató nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a bejelentett szolgáltatási tevékenység megjelölését (üzletszerűen végzett társasházkezelés),
 4. a bejelentés előterjesztésének napját, valamint
 5. azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól.

Ha a bejelentő a bejelentésben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat - természetes személy bejelentő esetében a szakképesítést tanúsító bizonyítvány és az eljárási illeték megfizetésének igazolása kivételével - nem csatolja, akkor a hatóság a bejelentés feltételeinek megállapítása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul a nyilvántartást vezető hatósághoz.

3.2.4. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek

A bejelentési eljárásért általános tételű eljárási illetéket, azaz 3 000 Ft-ot kell megfizetnie a bejelentőnek.

Az illetéket a bejelentés benyújtásakor illetékbélyeggel a bejelentést tartalmazó iraton kell megfizetni.

3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó jegyző a társasházkezelőt a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg a tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó anyagi jogi követelményeknek.

A jegyző a tevékenység végzésére jogosult személyekről nyilvántartást vezet.

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató szolgáltatásnyújtókról vezetett nyilvántartás a következő adatokat és a tevékenységgel összefüggő egyes tényeket tartalmazza:

 1. a szolgáltató neve,
 2. a szolgáltató lakcíme,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése (üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység),
 4. ha a gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult, a munkáltató megnevezése, székhelye,
 5. a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv,
 6. a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő azonosító száma,
 7. a bizonyítvány (oklevél) száma, a kiállító intézmény megjelölése, a kiadás helye és időpontja,
 8. a nyilvántartásba vétel időpontja,
 9. nyilvántartási szám,
 10. igazgatási ügyirat ügyszáma.

A nyilvántartás említett adatai - a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítés azonosító száma, valamint a bizonyítvány (oklevél) adatai kivételével - nyilvánosak.

nyilvántartás az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza, amelyek nyilvánosak:

 1. a szolgáltató neve,
 2. a szolgáltató székhelye,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése (üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység),
 4. cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám,
 5. a képviseletre jogosult személy, egyéni vállalkozó neve, lakóhelye
 6. a szolgáltatási tevékenység nyújtásának végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott neve,
 7. a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv.

A nyilvántartást szolgáltatásonként elkülönítve kell vezetni az igazolással rendelkező társasházkezelő szolgáltatást nyújtókról és társasházkezelő gazdálkodó szervezetekről.

A jegyző az általa vezetett nyilvántartás nyilvános adattartalmát közzéteszi az interneten.

A jegyző hivatalból törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha

a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette,

 1. az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt megtiltották számára az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység folytatását,
 2. a természetes személy szolgáltató meghalt,
 3. a gazdálkodó szervezet szolgáltató
  • ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el; vagy
  • társasházkezelőt a cégbíróság hivatalból törölt a cégnyilvántartásból, illetve egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásból.

A jegyző ugyanakkor egy elkülönített nyilvántartást vezet azon személyekről, amelyek tekintetében az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység folytatását megtiltotta. A jegyző az eltiltott szolgáltatókról szóló nyilvántartást is közzéteszi a honlapján.

3.4. A szolgáltató változásbejelentési kötelezettsége

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatváltozást a bejelentés alapján bejegyzi a nyilvántartásba.

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentés adataiban bekövetkezett változást írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani a jegyzőnél (okmányirodánál). Az elektronikus változásbejelentés jelenleg technikai okokból nem lehetséges.

A jegyző által vezetett nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségek teljesítése mellett nem kell illetéket vagy díjat fizetni.

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató szolgáltatónál a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a hatóság a belső ellenőrzési szabályzatában foglalt rendelkezései alapján, de évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.

3.5. Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység végzésére irányuló szolgáltatás megszüntetése

A szolgáltatási tevékenység megszüntetését az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megszüntetésének bejelentését személyesen szóban vagy írásban lehet benyújtani a jegyzőnél (okmányirodánál). Az elektronikus bejelentés lehetősége jelenleg technikai okokból nem adott.

A jegyző által vezetett nyilvántartásból való törlésre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítése mellett nem kell illetéket vagy díjat fizetni.

3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység ellenőrzése során a jogszabályi előírások megsértése esetén a jegyző - hivatalból indított hatósági eljárásban - az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

 1. ha megállapítja, hogy az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet bejelentés nélkül végzik, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
  • ha a szolgáltató egyébként megfelel tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó anyagi jogi feltételeknek, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
  • ha a szolgáltató nem felel meg tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó anyagi jogi előírásoknak, az annak megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását,
 2. megtiltja - a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülés hiányára vonatkozó eset kivételével - a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra a szolgáltatási tevékenység végzését annak a természetes személy szolgáltatásnyújtónak:
  • aki a jegyző számára olyan valótlan tartalmú bejelentést tett, melynek érdemi befolyása volt a bejelentés elbírálására, illetve a szolgáltatási tevékenység jogszerű végzésének az ellenőrzésére;
  • aki a hatósági ellenőrzést akadályozza;
  • aki a nyilvántartásban szereplő adatok változását legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a jegyző részére nem jelenti be, és e kötelezettségének a jegyző felhívása ellenére sem tesz eleget;
 3. akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült,
 4. megtiltja - e feltétel biztosításáig - a szolgáltatási tevékenység végzését annak a gazdálkodó szervezet szolgáltatásnyújtónak, amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik,
 5. a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a gazdálkodó szervezetnek:
  • amely a nyilvántartásban szereplő adatok változását legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a jegyző részére nem jelenti be, és e kötelezettségének jegyző általi felhívás ellenére sem tesz eleget;
  • amely a jegyző számára olyan valótlan tartalmú bejelentést tett, melynek érdemi befolyása volt a bejelentés elbírálására, illetve a szolgáltatási tevékenység jogszerű végzésének az ellenőrzésére;
  • amely a hatósági ellenőrzést akadályozza.

A bejelentési és változásbejelentési kötelezettség elmulasztásáért fizetendő bírság összege 44 000 Ft-ig terjedhet. Ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege a fenti bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, azaz 66 000 Ft.

A jegyző az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet végző személy büntetlen előéletű, és nem áll társasházkezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a jegyző adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a társasházkezelő büntetlen előéletű-e, és társasházkezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. Ezen adatokat a jegyző a hatósági ellenőrzés időtartamára; illetve üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység gyakorlásának megtiltására irányuló eljárás jogerős befejezéséig kezeli.

3.7. Jogorvoslatok

A jegyző szolgáltatásfelügyeleti hatáskörében hozott határozatai, valamint fellebbezéssel megtámadható egyéb döntései ellen a jegyzőnél előterjesztett, de a jegyző székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz címzett fellebbezést lehet előterjeszteni.

A jogorvoslati eljárásért általános tételű eljárási illetéket kell megfizetnie a bejelentőnek. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. Végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

Az illetéket a jogorvoslati kérelem benyújtásakor illetékbélyeggel a kérelmet tartalmazó iraton kell megfizetni.

A másodfokú határozatok - és felülvizsgálattal megtámadható végzések - esetében pedig a közigazgatási ügyekben eljáró, az eljáró szerv székhelye szerint illetékes törvényszéken lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni az első fokon eljárt jegyző útján, de a döntést hozó hatóság elleni keresetlevélben.

4. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység és az eljárásokra elsődlegesen vonatkozó ágazati jogszabályok:

 1. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,
 2. az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló 30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet,
 3. az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet,
 4. az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet,
 5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
 6. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 7. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény,
 8. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet.