Kapcsolat

AXA Trend Kft.

1146 Budapest, Thököly út 44.

Telefon/Fax: +36/1/220-3671

Mobil: +36/70/341-8009

E-mail: axatrend@gmail.com

Megosztás

Közös Képviselet

A közös képviselet szakmai követelményei:


A tevékenység gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó közös képviseleti követelmények:

Társasház-kezelési költségvetés és beszámoló készítése!

A közös képviselet feladata:

 • az épület, a közös tulajdonú területek, helyiségek jellemzőit meghatározni (településen belüli elhelyezkedés, műszaki állapot),
 • a társasház működési bevételeit és kiadásait számba venni, meghatározni,
 • az éves költségvetési javaslatot és az előző évi beszámolót elkészíteni,
 • a működés javítását szolgáló, illetőleg a felújításra vonatkozó javaslatokat kidolgozni.

 

Az épületfenntartás feladatának elvégzése!

A közös képviselet feladata:

 • üzemeltetési feladatokat folyamatosan ellátni,
 • karbantartási munkákat számba venni, bonyolítani,
 • a tulajdonostársak döntése szerinti felújításokat bonyolítani,
 • szerződéseket megkötni (alvállalkozói, szolgáltatói, munkáltatói),
  szolgáltatók (közüzemi, kommunális stb.) tevékenységét ellenőrizni,
 • a tulajdonosokat, bérlőket, használókat tájékoztatni, jogos igényeiket kielégíteni, igényeket felmérni, a közgyűlés megtartását kezdeményezni,
 • alkalmazottak felvételével, munkáltatói jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat elvégezni,
 • pénzintézetekkel (bankok, adóhatóságok, társadalombiztosítás) kapcsolatot tartani,
 • költségeket tervezni, elszámolni.

 

A társasház-gazdálkodás feladatának elvégzése!

A közös képviselet feladata:

 • hasznosítási javaslatokat tenni:
  • az épület jellemzői és műszaki adottságai alapján a közös területek, helyiségek, lakások
  • hasznosítási javaslatainak kialakítása,
  • a hasznosítási javaslatok pénzügyi elemzése, terv készítése
 • közös tulajdonú épületrészeket (helyiség, lakás) bérbe adni:
  • kereslet-kínálat áttekintése,
  • megbízó(k) tájékoztatása,
  • partnerek felkutatása,
  • kapcsolattartás (hatóságokkal, érdekképviseletekkel),
  • szerződés előkészítése,
  • bérek mértékének megállapítása,
  • fizetési feltételek, bérbeszámítási lehetőségek,
  • számlázás.


A tulajdonosok, bérlők, használók irányában a kapcsolatteremtéshez és annak folyamatos fenntartásához nélkülözhetetlen kommunikációs feladatok elvégzése, a munkavállalókkal, a vállalkozókkal való  kapcsolatteremtés.

 

A közös képviselet feladata:

 • a társasházhoz kapcsolódó műszaki alapfogalmakat,
 • a lakóépületek szerkezeteit és azok ismétlődő hibajelenségeit,
 • a garancia, a szavatosság, a kötelező alkalmassági idő érvényesítésének lehetőségeit,
 • az építésügyi előírásokat,
 • a társasházra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, ezek összefüggéseit,
 • a feladatköre ellátásához szükséges - a társasháztulajdonnal, a bérlettel, az adózással, a munkajoggal, a társadalombiztosítással, valamint a felújítások támogatásával összefüggő - előírásokat,
 • az alapvető pénzügyi, számviteli, könyvvezetési, valamint társadalombiztosítási és adózási szabályokat,
 • a társasházak üzemeltetésének, karbantartásának, felújításának rendszerét, a tevékenység költségvonzatát,
 • a lakóépületek közüzemi ellátásának (villany-, gáz-, víz-, csatornaszolgáltatás), továbbá a távfűtés, a központi fűtés és melegvíz-ellátás gazdasági rendszerét,
 • a társasházkezelés folyamatos ellátásához szükséges nyilvántartásokat,
 • az épületfenntartáshoz kapcsolódó információgyűjtés és információkiértékelés formáit,
 • a közös tulajdonú helyiségek, lakások (házfelügyelői, gondnoki lakás) bérének, vételárának alakulását, az épület közös területei hasznosításának lehetőségeit,
 • az építőipari munkák versenyeztetésére, a munkák elvégzésére vonatkozó megbízás rendszerét, szabályait meghatározni és alkalmazni.

 

Műszaki, gazdasági és gyakorlati-technikai ismeretek alkalmazása.

A közös képviselet feladata:

 • alkalmazni a tevékenységéhez kapcsolódó műszaki és gazdasági ismereteket:műszaki ismeretek (háttérismeretek az épületek és a szerkezetek diagnosztizálási, felújítási, karbantartási munkákról),
  • építésügyi szabályok (építésügyi törvény, OTÉK, engedélyezési eljárások stb.), 
  • alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek (bankszámla nyitása és kezelése, számlák kiállítása és a benyújtott számlák ellenőrzése, könyvvezetés, nyilvántartás stb.), 
  • hitel- és támogatási rendszer a társasházak felújításához, korszerűsítéséhez (központi, helyi támogatások, hitelezési rendszerek), 
  • társadalombiztosítási és adózási ismeretek (a munkáltatói feladatokkal, az árubeszerzéssel, a munkák, szolgáltatások megrendelésével, elvégzésével, a közös tulajdonú épületrészek hasznosításával kapcsolatban)
 • alkalmazni a tevékenységéhez kapcsolódó gyakorlati-technikai ismereteket:
  • a megbízási szerződéshez szükséges ajánlattétel követelményei, 
  • a társasházról történő tájékozódás lehetőségeit, az épület fekvését meghatározó környezet és a település jellemzőinek számbavétele, 
  • a társasház működésére vonatkozó éves költségvetés és az előző évi beszámoló elkészítésének tartalmi követelménye és módszere, 
  • a tevékenység végzéséhez kapcsolódó szerződések formái, az építésügyi, a földhivatali eljárások rendje, 
  • a pénzügyi konstrukciók, a fizetési feltételek megállapítása, a számlázás rendje, 
  • az ingatlan jellemzői, az épület felszereltsége megállapításának módja, 
  • az épületüzemeltetési, karbantartási, felújítási munkái tervezésének és a megvalósításának gyakorlata, 
  • a kapcsolattartás formái és módja a közüzemi szolgáltatókkal, 
  • a kapcsolattartás lehetőségei és követelményei a pénzintézetekkel, 
  • a szakhatóságokkal, adóhatóságokkal és társadalombiztosítással, 
  • a megbízókkal és a bérlőkkel történő kapcsolattartás és elszámolás módja, 
  • a vállalkozókkal, alvállalkozókkal, szolgáltatókkal történő kapcsolattartás és az elszámolás módja, 
  • a megfelelő viselkedésnormák alkalmazása a tulajdonosokkal, bérlőkkel, alvállalkozókkal, üzletfelekkel, hatóságokkal való kapcsolattartásban, 
  • a megbízási szerződés elkészítése (a társasházkezelés ellátására vonatkozó ajánlat elkészítése, az elfogadott ajánlat alapján a megbízási szerződés megkötése),
 • előkészíteni a szerződés szerinti munkákat:
  • az ingatlan jellemzőinek, az épület adatainak, műszaki paramétereinek, közművesítettségének, felszereltségének ismerete, illetve megállapítása, nyilvántartásba vétele, 
  • a tulajdonosok, bérlők, használók nyilvántartásba vétele, az elvégzendő munkákra vonatkozó összehasonlító információk beszerzése, értékelése, 
 • teljesíteni a szerződéses feladatokat, ellátni a fenntartási tevékenységet: 
  • a társasház működtetése, 
  • szerződéskötések, 
  • alvállalkozók foglalkoztatása, 
  • kapcsolattartás tulajdonosokkal, bérlőkkel, használókkal, 
  • alkalmazottak foglalkoztatása, 
  • pénzügyi feladatok (bevételek-kiadások) intézése, 
  • számlázás, költség- és árérvényesítés, 
  • adózással, társadalombiztosítással kapcsolatos tevékenység, 
  • banki kapcsolatok intézése, 
 • kidolgozni a társasház gazdálkodásával kapcsolatos javaslatokat: 
  • működési költségek számbavétele, 
  • bérlemények és bérleti feltételek számbavétele, elemzése, 
  • hasznosítási javaslat készítése, 
  • megtérülési számítások elvégzése és értékelése, 
 • kapcsolatot tartani: 
  • hatóságokkal és érdekképviseletekkel, 
  • megbízó folyamatos tájékoztatása. 
 • Az etikai normák betartása, kommunikáció

 

A közös képviselet feladata:

 • megalapozott szakmai véleményt adni a megbízás teljesítéséhez szükséges feltételekről,
 • a tulajdonostársak érdekeinek figyelembevételével ellátni a feladatát,
 • folyamatosan tájékoztatni a társasház-közösséget,
 • a megfelelő viselkedésnormákat alkalmazni a tulajdonosokkal, haszonélvezőkkel, a bérlőkkel, használókkal, a vállalkozókkal, alvállalkozókkal, szolgáltatókkal, munkavállalókkal, alkalmazottakkal, a hatóságokkal, pénzintézetekkel, az ingatlan-szakma képviselőivel,
 • alkalmazni a kapcsolattartás módjait,
 • kommunikációs ismereteket alkalmazni,
 • vezetési-szervezési ismereteket alkalmazni,
 • eljárni az európai ingatlanszakma etikai követelményei szerint.
 • alkalmazni a tevékenységéhez kapcsolódó jogi ismereteket:
  • polgári jogi ismeretek (a tulajdon fogalma, formái, a tulajdonjog tartalma, az ingatlan tulajdonjoga, az épület és a föld kapcsolata, a jelzálogjog, a kártérítés általános szabályai, a szerződések általános szabályai, a megbízási, vállalkozási, bérleti, adásvételi, közüzemi szerződések stb.), 
  • társasházzal kapcsolatos jogi ismeretek (a társasháztulajdon keletkezése, az alapító okirat tartalma, a közös képviselő jogai és kötelezettségei, a közgyűlés összehívása, megtartásának rendje, a tulajdonostársak belső jogviszonya, a közös költségek viselésének szabályai, az egyhangú döntést igénylő kérdések, az átalakulás és a fenntartás új követelményrendszere), 
  • a lakások és helyiségek bérletéről szóló törvény rendelkezéseinek ismerete, az önkormányzati és az állami tulajdonú lakások, helyiségek elidegenítésének főbb szabályai, 
  • az ingatlan-nyilvántartás részei, a tulajdoni lap részei és tartalma, 
  • az államigazgatási eljárás alapvető szabályai (általános szabályok, földhivatali eljárás, birtokvédelem, jogorvoslati rendszer), 
  • a társasházkezeléshez kapcsolódó adó- és illetékjogi ismeretek, 
  • építésügyi jogszabályok (építésügyi törvény, OTÉK, engedélyezési eljárások stb.).