Kapcsolat

AXA Trend Kft.

1146 Budapest, Thököly út 44.

Telefon/Fax: +36/1/220-3671

Mobil: +36/70/341-8009

E-mail: axatrend@gmail.com

Megosztás

Jogi Nyilatkozat

Jogi Nyilatkozat:

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve az AXA Trend Kft. az alábbiakról tájékoztatja Ügyfeleit:

1. Adatkezelés célja: az AXA Trend Kft. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel.

2. Az adatkezelés időtartama: az AXA Trend Kft. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti.

3. Az AXA Trend Kft. köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

4. Az AXA Trend Kft., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását maga végzi.

5. Az AXA Trend Kft. tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. Kivételt képez az AXA Trend Kft. esetenként megbízott alvállalkozója, akinek munkavégzéséhez legszükségesebb adatokat az AXA Trend Kft. biztosíthatja, viszont az átadott személyes adatokat a megbízott alvállalkozó semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

6. Az AXA Trend Kft. ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait az AXA Trend Kft. nyilvántartásában módosítja.

7. Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén írásban élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. Az AXA Trend Kft., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.